Ga naar de inhoud

Privacy Policy

EN: version below!

Waarborgen privacy & veiligheid

Het waarborgen van de privacy van klanten van Physical Therapy Abroad en bezoekers van onze website is een belangrijke taak voor ons. Alle gegevens die je aan ons verstrekt en verstuurt beveiligen wij en in sommige gevallen slaan wij dit op indien dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is. Op deze pagina beschrijven wij welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze informatie gebruiken.

Door de informatie, toepassingen en de diensten van Physical Therapy Abroad en op www.physicaltherapyabroad.com te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Website
De website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt. Hoe jij je als bezoeker op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht (functionele en analytische cookies). Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.

Contact opnemen
Je kunt met ons mailen, bellen, Whatsapp-en of een Facebook messenger bericht versturen. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, bewaren wij deze gegevens in een beveiligd CRM systeem. Handig voor als je nog een keer contact opneemt, dan hebben wij direct jouw gegevens bij de hand.

Nieuwsbrief
Inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief kan via de website, social media, onze informatiebijeenkomst en op diverse infodagen waarop wij te vinden zijn. Door je gegevens in te vullen geef je toestemming om je één keer per maand te mailen. Zo blijf je op de hoogte van onze projecten, acties en ons laatste nieuws. Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Dan kun je je altijd afmelden en uitschrijven.

Informatiebijeenkomst
Voor  het bijwonen van onze informatiebijeenkomst hebben we je naam, e-mailadres en je telefoonnummer nodig. Via de e-mail krijg je een bevestiging en meer informatie opgestuurd (zowel vóór als na de bijeenkomst). Mocht er onverhoopt een wijziging zijn dan is een telefoonnummer noodzakelijk om je te kunnen informeren.

Matching op Maat
Voor ons Matching op Maat traject gebruiken wij je gegevens om een zo persoonlijk mogelijke bemiddeling te kunnen doen voor een project in het buitenland. Wij gebruiken daarvoor alle door jouw verstrekte gegevens. We delen deze gegevens alleen met onze partnerorganisatie, en alleen als dat noodzakelijk is voor een plaatsing op het project. We eisen van onze partners dat ze net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij dat doen. Ook van onze partners slaan wij gegevens op (o.a. van de contactpersoon). Deze gegevens behandelen wij net zoals die van onze klanten.

BIG register en VOG-verklaring
Aangezien je tijdens je vrijwilligerswerk/ stage in het buitenland met kwetsbare doelgroepen in aanraking komt is het voor ons belangrijk te weten dat we de juiste personen naar een project sturen. We checken daarom altijd in het BIG register of je geregistreerd staat als fysiotherapeut. Is dit niet het geval dan is een VOG-verklaring vereist. Dit is een afspraak tussen ons en de partnerorganisaties. Er wordt van je verwacht dat je deze verklaring kan tonen tijdens een (video)afspraak. We vragen hier dus géén kopie van! De partnerorganisatie krijgt deze gegevens dus niet te zien.

Let op! Kom je uit België? Dan vragen wij jouw RIVIZ nummer (bij afgestudeerde kinesisten) of inschrijving in het Kwaliteitsregister. Sta je niet ingeschreven, dan vragen wij jou om ons een uittreksel te tonen uit het Strafregister. Het vroegere “bewijs van goed gedrag en zeden”.

Acties
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, telefoonnummer en e-mailadres. We nemen contact met je op indien je een actie gewonnen hebt en vragen altijd vooraf toestemming aan de prijswinnaar(s) om je naam bekend te maken voor op onze promotiekanalen.

Derde partijen
Naast onze partnerorganisaties hebben wij ook derde partijen nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan Mailchimp voor de nieuwsbrief en Jotform voor onze online formulieren. Wij eisen dat deze partijen net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. We hebben met al deze organisaties een verwerkersovereenkomst.

Bewaren en beveiligen
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Dit houdt in dat we je gegevens in ieder geval bewaren om de overeenkomst uit te voeren. Hierna bewaren we de gegevens nog een periode voor het geval je nog een keer van onze dienstverlening gebruik maakt. We hebben een verwerkingsregister waarin alle termijnen en de doelen van het opslaan van deze gegevens zijn opgenomen.

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Daarom treffen wij zoveel mogelijk passende beveiligingsmaatregelen. Bijvoorbeeld encryptie door een SSL-layer.

Vragen over ons beleid?
Heb je vragen over jouw privacy en ons beleid? Wil je jouw gegevens opvragen die wij hebben opgeslagen, of deze laten aanpassen/verwijderen? Dat is allemaal mogelijk. neem vooral contact met ons op. Gebruik daarvoor het contactformulier, stuur een bericht naar info@physicaltherapyabroad.com of bel ons op +31 0657060214.

Feedback en klachtenregeling
Wij staan altijd open voor alle feedback omtrent privacy, ook als je een klacht wilt indienen. Mochten we er in het geval van een klacht niet samen uitkomen, heb je altijd het recht contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


— Team Physical Therapy Abroad

** LEESTIP: Een update over de AVG in ons nieuwsbericht van mei 2018.


Privacy Policy – english version

Our guarantees
The privacy of our customers and the visitors of our Physical Therapy Abroad website is very important to us. We protect your data, just like we want others to protect ours. Below we’ll describe what kind of information we collect, why we do this and how we keep it safe.

By using the services of Physical Therapy Abroad and visiting our website: www.physicaltherapyabroad.com, you agree to our privacy policy and terms and conditions.

Website
The website uses different techniques to keep track of who visits our website. How you behave as a visitor and all the pages that have been visited (cookies). This helps us to optimize your experience on the website. This information is anonymous and is not linked to any personal information.

Contact
You can contact us by e-mail, phone, Whatsapp or Facebook messenger. To provide you with a fast customer service, we store this data in a secure system. If you contact us again, we immediately have your details at hand.

Newsletter
You can register for our monthly newsletter via the website, social media, our information meeting and on various conferences. By sharing your contact details, you give us your permission to e-mail you once a month. You’ll be informed about our projects, promotions and our latest news. If you no longer wish to receive our newsletters you can always unsubscribe and delete your data.

Information meeting
We need your name, e-mail address and your telephone number to attend our information meeting. You will receive a confirmation and more information by e-mail (both before and after the meeting). Your telephone number is required to inform you in case of last-minute schedule changes.

Program proposal
For our personalized program proposal we use your data to deliver the best matching possible for a project abroad. We only use information provided by you. We share this data with our partner organization, but only if this is required for a placement on their project. We demand our partners to handle your data with the same care as we do. We also store information about our partners (including the contact person). We treat this data just as safe as we keep the data of our customers.

Legal statement
During your voluntary work or study abroad you’ll work with (vulnerable) patients. We’ve made an agreement with the local projects and our partner organizations that we’ll only send people after a legal background check. We therefore check the professional register of your country to know whether you are registered as a physiotherapist. If this is not the case, a legal statement from your country is required.

You should be able to show this statement during a (video) appointment. We do not request a copy of this! The partner organization won’t be shown this data.

Promotions
If you participate in a promotion or competition, we will ask for your name, telephone number and e-mail address. We will contact you when you have won. Further more we’ll ask permission in advance from the prize winner(s) to share your name on our promotional channels.

Third parties
In addition to our partner organizations, we also need third parties to help us with our services. For example: we use Mailchimp for our monthly newsletter and Jotform for our online forms. We demand that these parties handle your data with the same care as we do and only use it for the purpose for which it was received. We have a data processing agreement with all these organizations.

Storage
For our customers we save your data to be able to deliver our services to you. After this we’ll keep it securely stored in case you use our services again. We have a register in which you can find all the time periods and purposes of storing this data.

We handle the storage and use of your personal data with the utmost care. We take as many security measures as possible. For example: encryption by an SSL layer.

Questions?
Do you have questions about your privacy and our policies? Do you want to check your data that we’ve saved, or want it to be modified or deleted? That’s all possible. Please contact us. Use our contact form, send a message to info@physicaltherapyabroad.com or call us on +31 657060214.

Feedback and complaints
We are always happy to receive feedback regarding privacy. Even if you want to submit a complaint, we really want to help you out! If, in the event of a complaint we are unable to resolve it together, you’ll always have the right to contact the Dutch Data Protection Authority.


— Team Physical Therapy Abroad


LEES DIT: BELANGRIJKE MEDEDELING

Wij zijn erg dankbaar dat we elke week weer veel enthousiaste aanvragen en aanmeldingen mogen ontvangen.
Helaas gaan wij (voorlopig) stoppen met onze werkzaamheden.

Net als veel andere organisaties hebben wij ook last gehad van de impact van corona. Eerst stopten al onze werkzaamheden, daarna konden we slechts mondjesmaat fysiotherapeuten naar het buitenland helpen. We hadden zo al snel te maken met een wachtlijst. Vanwege allerlei leuke redenen heeft het team van PTA op dit moment gewoonweg geen tijd meer om nieuwe deelnemers op weg te helpen. In 2023 en 2024 stoppen wij daarom met onze werkzaamheden. Huidige deelnemers worden uiteraard nog wel geholpen. Vanaf 2025 maken wij opnieuw de balans op. Wie weet komen we gewoon weer terug. En zo niet, dan bedanken wij jou voor jouw steun, interesse en deelname de afgelopen jaren.

Maar niet getreurd! Jouw avontuur gaat natuurlijk gewoon door. Alleen niet bij ons.
We geven je graag nog een aantal tips:

1: Zoek een vrijwilligerswerk/stage organisatie die bij je past
2. Vragen kan altijd -> zoek zelf een fysiotherapie plek in het buitenland
3: Bepaal vooraf wat jij wil leren van jouw stage of vrijwilligerswerk - zo is jouw tijd daar nog waardevoller
4: Waarom wil je naar het buitenland? Neem vooraf de tijd om hier goed bij stil te staan.
5: Klaar voor vertrek? Sta open voor andere culturen en denkwijzen en probeer deze niet te veranderen
6: Heb geen torenhoge verwachtingen - geniet van wat er op je af komt
7: Stap uit je comfortzone en ga het avontuur aan!

~ HEEL VEEL PLEZIER! CHAO! ~

Team Physical Therapy Abroad