Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

EN: Terms and Conditions english version below!

Physical Therapy Abroad (“PTA”) is een sociaal gedreven onderneming die er o.a. naar streeft om toegang tot paramedische zorg overal ter wereld toegankelijk te maken en de zelfredzaamheid en continuïteit ten aanzien van deze zorg te bevorderen. PTA doet dit door o.a. vrijwilligersprogramma’s op te zetten, te faciliteren en hierin te bemiddelen. Zo worden fysiotherapeuten, studenten en/of gepensioneerde fysiotherapeuten lokaal ingezet voor het verrichten van vrijwilligerswerk en kunnen zij bijdragen in één of meer lokale projecten.

Mooie resultaten en doelstellingen worden bereikt door goede procesafspraken en communicatie. Deze algemene voorwaarden zijn een onderdeel hiervan en zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de deelnemer (“jij”) en PTA.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen jou en PTA komt tot stand door aanbod en aanvaarding, ter bevestiging waarvan een programmavoorstel schriftelijk wordt geaccepteerd.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het programma (“het programma”), waarvoor je het desbetreffende programmavoorstel hebt geaccepteerd en de deelnemersovereenkomst voor akkoord hebt getekend.

3. Indien je ervoor kiest het programma gedurende de overeenkomst te verlengen zijn de dan geldende tarieven op de verlenging van toepassing.

4. PTA stelt het programmavoorstel en andere documenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op, één en ander onder uitdrukkelijk voorbehoud van (druk)fouten. Aan kennelijke fouten en vergissingen in het programmavoorstel en andere documenten is PTA niet gebonden.

Uitvoering overeenkomst

1. PTA spant zich optimaal in om een onvergetelijke ervaring voor jou te realiseren en doet -voor zover mogelijk- gedegen onderzoek naar de partnerorganisatie(s), waarmee PTA een samenwerking heeft. PTA heeft daarbij het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

2. PTA krijgt energie van blije deelnemers en zet al haar expertise in voor het bereiken van een optimaal resultaat. Jij zorgt ervoor dat de benodigde gegevens tijdig worden aangeleverd en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Bij niet tijdig aanleveren van de benodigde gegevens behoudt PTA het recht voor om het programma waarvoor je jezelf hebt aangemeld te annuleren. Eventuele schade die hieruit voortvloeit komt voor jouw rekening.

3. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst dien je de online deelnemersovereenkomst te hebben ondertekend. Tevens dien je jouw vertaalde C.V., reisgegevens, zo nodig een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en/of jouw BIG registratienummer, en gegevens inzake benodigde verzekeringen en vereiste visa aan PTA ter beschikking te stellen.

4. Je bent bekend en gaat akkoord met het feit dat verblijven in en reizen naar landen waar het programma van PTA plaatsvindt, veelal ontwikkelingseconomieën, een zeker risico met zich mee kan brengen en dat de kwaliteitsstandaarden van voorzieningen gemiddeld genomen lager liggen dan gebruikelijk is in Nederland.

5. Informatie over eventuele benodigde vaccinaties of andere preventiemiddelen voor een bepaalde bestemming zijn sterk onderhevig aan wijzigingen. Wij verwijzen – indien en voor zover nodig – graag door naar organisaties en instellingen gespecialiseerd op dit gebied.

6. PTA informeert jou uitsluitend over de benodigde grensdocumenten, de geldigheidsduur hiervan en de noodzaak voor eventuele visa. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste reis- en grensdocumenten. Je bent tevens verantwoordelijk voor het bezit van de juiste verzekeringen, zoals o.a. zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering, en desgewenst een annuleringsverzekering, etc.

Regels

PTA en/of haar partnerorganisatie informeert jou tijdig over de regels, normen en richtlijnen (“de regels”) die gelden voor deelname aan het programma. Indien je je niet aan deze regels houdt, is PTA en/of haar partnerorganisatie gerechtigd jouw deelname aan het programma te beëindigen. In dat geval heb je geen recht op vergoeding van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen of vergoedingen.

Annulering of beëindiging

1. Annulering van jouw deelname aan het programma voorafgaand aan vertrek kan alleen schriftelijk. Je hebt dan geen recht op restitutie van de door PTA in rekening gebrachte kosten. Wij adviseren je bij jouw verzekeringsadviseur na te gaan of de annuleringsverzekering ook de kosten van PTA dekt. In verband met de deelname aan het programma sluit je tevens een overeenkomst met de partnerorganisatie(s). Op deze rechtsverhouding zijn aparte voorwaarden van toepassing, die per partnerorganisatie kunnen verschillen.

2. PTA is bevoegd om de overeenkomst met jou per direct te ontbinden indien je niet of niet meer voldoet aan de vereisten voor deelname en wanneer je onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt.

De factuur

De factuur moet binnen 14 dagen worden betaald en in ieder geval 28 dagen voor vertrek. Na deze 14 dagen ben je in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Een beroep op opschorting of verrekening is niet toegestaan. PTA kan in dat geval de werkzaamheden opschorten en/of het programma annuleren en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat. Alle mogelijke incassokosten komen voor jouw rekening. PTA kan je vragen vooraf een aanbetaling te doen. Op deze aanbetaling is het vorenstaande van overeenkomstige toepassing.

Aansprakelijkheid

1. PTA is slechts aansprakelijk voor schade voor zover (i) deze valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering of (ii) sprake is van opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of winstderving is uitgesloten. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan door onvoorziene omstandigheden, (natuur)rampen en overmacht. Indien om welke reden ook de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de opdracht met een maximum van € 1.500,-.

2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bezit en geldigheid van de juiste documenten (paspoort, visa, grensdocumenten, vaccinatiepaspoort en verzekeringen). PTA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet of niet tijdig aanwezig of volledig zijn van deze documenten, noch voor foutief of ongeldige door jou opgegeven informatie of documenten.

3. PTA is slechts bemiddelaar voor jouw deelname aan het programma en is niet aansprakelijk voor de kosten ontstaan door letsel, andere schade of overige onvoorziene omstandigheden gedurende het programma of de reis. PTA is evenmin aansprakelijk voor de uitvoering van en/of schade ontstaan uit de uit het programmavoorstel voortvloeiende diensten van o.a. haar partnerorganisatie(s). Je sluit hiervoor zelf een overeenkomst met de partnerorganisatie(s), waarop hun eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Privacy

PTA hecht veel waarde aan privacy. Aan PTA verstrekte (persoons)gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke voorschriften behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld, behalve voor zover nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst. Informatie over het privacy beleid van PTA tref je aan op https://www.physicaltherapyabroad.com/privacy-policy

Feedback

PTA kan je vragen om feedback om haar dienstverlening verder te optimaliseren. Indien je een klacht hebt dien je dit zo spoedig mogelijk aan PTA door te geven. PTA zal hier zo spoedig mogelijk terugkoppeling op geven en waar mogelijk voor een oplossing zorgdragen, onverminderd het hierna bepaalde.

Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing. Een klacht of geschil zal PTA – mede ter behoud van de onderlinge relatie – op zorgvuldige wijze proberen op te lossen, onverminderd het recht van iedere partij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel.

Vastgesteld op 13 juni 2018

PHYSICAL THERAPY ABROAD – Deventer
KVK nummer: 697.980.44


Terms and Conditions

Physical Therapy Abroad (“PTA”) is a socially driven company that, among other things, strives to make access to paramedical care accessible worldwide and to promote self-reliance and continuity with regard to this care. PTA does this by, among other things, setting up, facilitating and mediating volunteer programs. For example, physiotherapists, students and / or retired physiotherapists are used locally to perform volunteer work and can contribute to one or more local projects.

Good results and objectives are achieved through good process agreements and communication. These terms and conditions are part of this and apply to the agreement between the participant (“you”) and PTA.

Realization of the agreement

1. The agreement between you and PTA is established by offer and acceptance, for confirmation of which a program proposal is accepted in writing.

2. The agreement is entered into for the duration of the program (“the program”), for which you have accepted the relevant program proposal and signed the participation agreement for approval.

3. If you choose to extend the program during the agreement, then the applicable rates apply to the extension.

4. PTA draws up the program proposal and other documents with the greatest possible care, all under the express reservation of (printing) errors. PTA is not bound by apparent errors and mistakes in the program proposal and other documents.

Execution of the agreement

1. PTA makes every effort to realize an unforgettable experience for you and, as far as possible, conducts thorough research into the partner organization (s) with which PTA has a partnership. PTA has the right to have certain activities performed by third parties.

2. PTA receives energy from happy participants and uses all its expertise to achieve optimum results. You ensure that the required data is supplied on time and you guarantee the accuracy and completeness thereof. If the required information is not supplied on time, PTA reserves the right to cancel the program for which you have registered. Any damage resulting from this will be for your account.

3. You must sign the online participants’ agreement no later than 14 days after received. You must also provide PTA with your translated resume, travel data and data regarding required insurance and required visas. If you’re a registered physical therapist in your country you must provide us with this details. If you’re not registered as an official physical therapist then we need a declaration from your country that you don’t have a criminal record.

4. You are aware of and agree with the fact that staying in and traveling to countries where the PTA program takes place, often development economies, can entail a certain risk and that the quality standards of facilities are on average lower than usual in The Netherlands.

5. Information about any required vaccinations or other prevention means for a specific destination are highly subject to change. We refer to organizations and institutions specialized in this field.

6. PTA only informs you about the required border/ customs documents, the period of validity thereof and the need for any visas. You are responsible for the correct travel and border documents at all times. You are also responsible for owning the correct insurance policies, such as health insurance, liability insurance, travel insurance, and if required cancellation insurance, etc.

Rules

PTA and / or its partner organization informs you in a timely manner about the rules, standards and guidelines (“the rules”) that apply to participation in the program. If you do not comply with these rules, PTA and / or its partner organization is entitled to terminate your participation in the program. In that case you are not entitled to reimbursement of costs incurred and / or amounts paid or reimbursements.

Cancellation or termination

1. Cancellation of your participation in the program prior to departure is only possible in writing. You will then not be entitled to a refund of the costs charged by PTA. We advise you to check with your insurance advisor whether the cancellation insurance also covers the costs of PTA. In connection with participation in the program, you also conclude an agreement with the partner organization (s). Separate conditions apply to this legal relationship, which may differ per partner organization.

2. PTA is authorized to terminate the agreement with you immediately if you do not or no longer meet the requirements for participation and if you provide incorrect and / or incomplete information.

The invoice must be paid within 14 days and at least 28 days before departure. After these 14 days you will be in default without a notice of default being required. An appeal to suspension or settlement is not permitted. In that case, PTA can suspend the work and / or cancel the program and accepts no liability for damage resulting from this. All possible collection costs are for your account. PTA can ask you to pay a deposit in advance. The above applies also to this down payment.

Liability

1. PTA is only liable for damage to the extent that (i) it falls under the cover of its liability insurance or (ii) there is intent or gross negligence. Liability for consequential damage, indirect damage, business damage, or loss of profit is excluded. The same applies to damage caused by unforeseen circumstances, (natural) disasters and force majeure. If for whatever reason the insurer does not pay, the liability is limited to the amount of the contract with a maximum of € 1,000.

2. You are responsible for the possession and validity of the correct documents (passport, visa, border documents, vaccination passport and insurance). PTA is not liable for damage caused by the non-availability or late delivery of these documents or for incorrect or invalid information or documents provided by you.

3. PTA is only a mediator for your participation in the program and is not liable for the costs caused by injury, other damage or other unforeseen circumstances during the program or the trip. PTA is also not liable for the implementation of and / or damage arising from the services of, among other things, its partner organization (s) arising from the program proposal. For this you conclude an agreement with the partner organization (s), to which their own general terms and conditions apply.

4. These Terms & Conditions have been translated from the original Dutch source document of PTA. This original Dutch document will always be the foundation and the only version of our general terms and conditions with legal value. If translation, grammar or interpretation errors are made during the translation, then the Dutch version is only applicable and leading, and therefore must be followed in relation to the general terms and conditions in other languages. Dutch law and jurisprudence apply at all times to the terms and conditions of PTA in any languages, which has no exceptions.

Privacy

PTA values privacy. (Personal) information provided to PTA is treated with care, confidentiality and in compliance with legal requirements and is not made available to third parties, except to the extent necessary for the performance of the agreement. Information about PTA’s privacy policy can be found at www.physicaltherapyabroad.com/privacy-policy

Feedback

PTA may ask you for feedback to further optimize its services. If you have a complaint, you must inform PTA as soon as possible. PTA will provide feedback as soon as possible and, where possible, provide a solution, without prejudice to the provisions below.

Applicable law. Dutch law is applicable. PTA will try to resolve a complaint or dispute carefully, partly to preserve the mutual relationship, without prejudice to the right of each party to submit the dispute to the competent court of the Overijssel District Court.

Established on 13 June 2018.


LEES DIT: BELANGRIJKE MEDEDELING

Wij zijn erg dankbaar dat we elke week weer veel enthousiaste aanvragen en aanmeldingen mogen ontvangen.
Helaas gaan wij (voorlopig) stoppen met onze werkzaamheden.

Net als veel andere organisaties hebben wij ook last gehad van de impact van corona. Eerst stopten al onze werkzaamheden, daarna konden we slechts mondjesmaat fysiotherapeuten naar het buitenland helpen. We hadden zo al snel te maken met een wachtlijst. Vanwege allerlei leuke redenen heeft het team van PTA op dit moment gewoonweg geen tijd meer om nieuwe deelnemers op weg te helpen. In 2023 en 2024 stoppen wij daarom met onze werkzaamheden. Huidige deelnemers worden uiteraard nog wel geholpen. Vanaf 2025 maken wij opnieuw de balans op. Wie weet komen we gewoon weer terug. En zo niet, dan bedanken wij jou voor jouw steun, interesse en deelname de afgelopen jaren.

Maar niet getreurd! Jouw avontuur gaat natuurlijk gewoon door. Alleen niet bij ons.
We geven je graag nog een aantal tips:

1: Zoek een vrijwilligerswerk/stage organisatie die bij je past
2. Vragen kan altijd -> zoek zelf een fysiotherapie plek in het buitenland
3: Bepaal vooraf wat jij wil leren van jouw stage of vrijwilligerswerk - zo is jouw tijd daar nog waardevoller
4: Waarom wil je naar het buitenland? Neem vooraf de tijd om hier goed bij stil te staan.
5: Klaar voor vertrek? Sta open voor andere culturen en denkwijzen en probeer deze niet te veranderen
6: Heb geen torenhoge verwachtingen - geniet van wat er op je af komt
7: Stap uit je comfortzone en ga het avontuur aan!

~ HEEL VEEL PLEZIER! CHAO! ~

Team Physical Therapy Abroad