Algemene Voorwaarden

EN: Terms and Conditions english version below!

Physical Therapy Abroad (“PTA”) is een sociaal gedreven onderneming die er o.a. naar streeft om toegang tot paramedische zorg overal ter wereld toegankelijk te maken en de zelfredzaamheid en continuïteit ten aanzien van deze zorg te bevorderen. PTA doet dit door o.a. vrijwilligersprogramma’s op te zetten, te faciliteren en hierin te bemiddelen. Zo worden fysiotherapeuten, studenten en/of gepensioneerde fysiotherapeuten lokaal ingezet voor het verrichten van vrijwilligerswerk en kunnen zij bijdragen in één of meer lokale projecten.

Mooie resultaten en doelstellingen worden bereikt door goede procesafspraken en communicatie. Deze algemene voorwaarden zijn een onderdeel hiervan en zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de deelnemer (“jij”) en PTA.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen jou en PTA komt tot stand door aanbod en aanvaarding, ter bevestiging waarvan een programmavoorstel schriftelijk wordt geaccepteerd.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het programma (“het programma”), waarvoor je het desbetreffende programmavoorstel hebt geaccepteerd en de deelnemersovereenkomst voor akkoord hebt getekend.

3. Indien je ervoor kiest het programma gedurende de overeenkomst te verlengen zijn de dan geldende tarieven op de verlenging van toepassing.

4. PTA stelt het programmavoorstel en andere documenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op, één en ander onder uitdrukkelijk voorbehoud van (druk)fouten. Aan kennelijke fouten en vergissingen in het programmavoorstel en andere documenten is PTA niet gebonden.

Uitvoering overeenkomst

1. PTA spant zich optimaal in om een onvergetelijke ervaring voor jou te realiseren en doet -voor zover mogelijk- gedegen onderzoek naar de partnerorganisatie(s), waarmee PTA een samenwerking heeft. PTA heeft daarbij het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

2. PTA krijgt energie van blije deelnemers en zet al haar expertise in voor het bereiken van een optimaal resultaat. Jij zorgt ervoor dat de benodigde gegevens tijdig worden aangeleverd en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Bij niet tijdig aanleveren van de benodigde gegevens behoudt PTA het recht voor om het programma waarvoor je jezelf hebt aangemeld te annuleren. Eventuele schade die hieruit voortvloeit komt voor jouw rekening.

3. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst dien je de online deelnemersovereenkomst te hebben ondertekend. Tevens dien je jouw vertaalde C.V., reisgegevens, zo nodig een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en/of jouw BIG registratienummer, en gegevens inzake benodigde verzekeringen en vereiste visa aan PTA ter beschikking te stellen.

4. Je bent bekend en gaat akkoord met het feit dat verblijven in en reizen naar landen waar het programma van PTA plaatsvindt, veelal ontwikkelingseconomieën, een zeker risico met zich mee kan brengen en dat de kwaliteitsstandaarden van voorzieningen gemiddeld genomen lager liggen dan gebruikelijk is in Nederland.

5. Informatie over eventuele benodigde vaccinaties of andere preventiemiddelen voor een bepaalde bestemming zijn sterk onderhevig aan wijzigingen. Wij verwijzen – indien en voor zover nodig – graag door naar organisaties en instellingen gespecialiseerd op dit gebied.

6. PTA informeert jou uitsluitend over de benodigde grensdocumenten, de geldigheidsduur hiervan en de noodzaak voor eventuele visa. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste reis- en grensdocumenten. Je bent tevens verantwoordelijk voor het bezit van de juiste verzekeringen, zoals o.a. zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering, en desgewenst een annuleringsverzekering, etc.

Regels

PTA en/of haar partnerorganisatie informeert jou tijdig over de regels, normen en richtlijnen (“de regels”) die gelden voor deelname aan het programma. Indien je je niet aan deze regels houdt, is PTA en/of haar partnerorganisatie gerechtigd jouw deelname aan het programma te beëindigen. In dat geval heb je geen recht op vergoeding van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen of vergoedingen.

Annulering of beëindiging

1. Annulering van jouw deelname aan het programma voorafgaand aan vertrek kan alleen schriftelijk. Je hebt dan geen recht op restitutie van de door PTA in rekening gebrachte kosten. Wij adviseren je bij jouw verzekeringsadviseur na te gaan of de annuleringsverzekering ook de kosten van PTA dekt. In verband met de deelname aan het programma sluit je tevens een overeenkomst met de partnerorganisatie(s). Op deze rechtsverhouding zijn aparte voorwaarden van toepassing, die per partnerorganisatie kunnen verschillen.

2. PTA is bevoegd om de overeenkomst met jou per direct te ontbinden indien je niet of niet meer voldoet aan de vereisten voor deelname en wanneer je onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt.

De factuur

De factuur moet binnen 14 dagen worden betaald en in ieder geval 28 dagen voor vertrek. Na deze 14 dagen ben je in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Een beroep op opschorting of verrekening is niet toegestaan. PTA kan in dat geval de werkzaamheden opschorten en/of het programma annuleren en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat. Alle mogelijke incassokosten komen voor jouw rekening. PTA kan je vragen vooraf een aanbetaling te doen. Op deze aanbetaling is het vorenstaande van overeenkomstige toepassing.

Aansprakelijkheid

1. PTA is slechts aansprakelijk voor schade voor zover (i) deze valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering of (ii) sprake is van opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of winstderving is uitgesloten. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan door onvoorziene omstandigheden, (natuur)rampen en overmacht. Indien om welke reden ook de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de opdracht met een maximum van € 1.500,-.

2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bezit en geldigheid van de juiste documenten (paspoort, visa, grensdocumenten, vaccinatiepaspoort en verzekeringen). PTA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet of niet tijdig aanwezig of volledig zijn van deze documenten, noch voor foutief of ongeldige door jou opgegeven informatie of documenten.

3. PTA is slechts bemiddelaar voor jouw deelname aan het programma en is niet aansprakelijk voor de kosten ontstaan door letsel, andere schade of overige onvoorziene omstandigheden gedurende het programma of de reis. PTA is evenmin aansprakelijk voor de uitvoering van en/of schade ontstaan uit de uit het programmavoorstel voortvloeiende diensten van o.a. haar partnerorganisatie(s). Je sluit hiervoor zelf een overeenkomst met de partnerorganisatie(s), waarop hun eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Privacy

PTA hecht veel waarde aan privacy. Aan PTA verstrekte (persoons)gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke voorschriften behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld, behalve voor zover nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst. Informatie over het privacy beleid van PTA tref je aan op https://www.physicaltherapyabroad.com/privacy-policy

Feedback

PTA kan je vragen om feedback om haar dienstverlening verder te optimaliseren. Indien je een klacht hebt dien je dit zo spoedig mogelijk aan PTA door te geven. PTA zal hier zo spoedig mogelijk terugkoppeling op geven en waar mogelijk voor een oplossing zorgdragen, onverminderd het hierna bepaalde.

Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing. Een klacht of geschil zal PTA – mede ter behoud van de onderlinge relatie – op zorgvuldige wijze proberen op te lossen, onverminderd het recht van iedere partij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel.

Vastgesteld op 13 juni 2018

PHYSICAL THERAPY ABROAD – Deventer
KVK nummer: 697.980.44

Terms and Conditions

Still under construction! Busy with the translation.